Statut fundacji

Blog jest własnością Fundacji.

Misją fundacji jest edukacja z zakresu produktywności oraz freelanceringu.

Więcej o mnie i o blogu poczytasz w tej zakładce.

Od lat staram się wspierać przedsiębiorcze osoby w znalezieniu dodatkowej pracy przez internet. Właśnie po to kilka lat temu powstał blog GeekWork.pl a w 2020 została powołana Fundacja GeekWork.

KRS jest dostępny pod tym linkiem – odpis_pelny.

Poniżej znajduje się:

STATUT FUNDACJI GEEKWORK

Postanowienia wstępne

  1. Fundacja Geekwork zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona przez Michała Barczaka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 21 lipca 2020 roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 53/3 przed notariuszem Magdaleną Sądej-Gil, Repertorium A numer: 4350/2020, zmienionego następnie aktem 5 sierpnia 2020 r. przed w/w notariuszem (repertorium A numer 5015/2020), zwanego dalej Fundatorem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz postanowień Statutu.
  2. Fundacja posiada osobowość prawną.
  3. Siedzibą Fundacji jest Czarnowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Zławieś Wielka).
  4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
  7. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

Cele i zasady działania Fundacji

 1. Celami Fundacji są edukacja w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wspieranie przedsiębiorczości w obszarze pracy zdalnej, a także promocja pracy zdalnej jako formy zatrudnienia dla osób o zróżnicowanej sytuacji społecznej i życiowej oraz jako sposobu organizacji pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych.
 2. Cele Fundacji są zgodne z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
 4. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 5. organizowanie i wspieranie inicjatyw, kampanii społecznych i programów edukacyjnych,
 6. działalność edukacyjną (w tym m.in. szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konferencji, wykładów)
 7. wydawanie i dystrybucję publikacji w formie papierowej oraz elektronicznej
 8. organizowanie badań oraz tworzenie raportów i baz danych,
 9. tworzenie innych osób prawnych lub uczestnictwo w takowych, jeśli ich cele są zbieżne z działalnością statutową Fundacji,
 10. organizację i prowadzenie doradztwa oraz udzielanie wsparcia organizacyjnego, materialnego i rzeczowego dla adresatów działań Fundacji,
 11. prowadzenie stron internetowych,
 12. prowadzenie w sieci Internet działań zmierzających do kojarzenia osób lub firm pracujących zdalnie, z potrzebującymi ich pracy lub usług potencjalnymi pracodawcami lub klientami, w także z innych krajów,
 13. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi, których cele są zbieżne z działalnością statutową Fundacji
 14. organizację i promocję wolontariatu

Działalność Fundacji mieści się w zakresie następującej działalności o charakterze pożytku publicznego:

 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a tejże ustawy.

Organy Fundacji

Organami Fundacji są:

   • Rada Fundacji,
   • Zarząd.

Rada Fundacji

 • Rada Fundacji (zwana dalej zamiennie Radą) jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych. Do kompetencji Rady Fundacji należą:
 • opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji,
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi bieżącej działalności Fundacji,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 • inne sprawy zastrzeżone w Statucie.
 • Rada Fundacji składa się z od 2 do 5 członków.
 • Wyboru pierwszego składu Rady dokonuje Fundator. Kolejnych członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Rada uchwałą powziętą na posiedzeniu, większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. Jeżeli Rada jest niezdolna do dokonania wyboru, poprzez spadek liczby jej członków poniżej minimum, o którym mowa w ust.2, wyboru dokonuje Fundator. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje Fundatorowi, Członkom Zarządu, oraz członkom Rady.
 • Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata. Jeżeli w trakcie kadencji dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Fundacji.
 • Wybór nowych członków Rady Fundacji następuje najpóźniej na dwa tygodnie przed datą wygaśnięcia mandatów członków Rady Fundacji poprzedniej kadencji.
 • Fundator może wejść w skład Rady Fundacji, o ile złoży oświadczenie w tej sprawie, co nie podlega głosowaniu.
 • Do Rady Fundacji nie mogą należeć członkowie Zarządu.
 • Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący, a przy jego nieobecności – Wiceprzewodniczący – kieruje pracami Rady Fundacji. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego, zaś w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego.
 • Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 • Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.
 • W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji.
 • Członkowie Rady Fundacji mogą być powoływani na więcej niż jedną kadencję.
 • Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
 • śmierci,
 • złożenia rezygnacji na ręce pozostałych członków Rady Fundacji,
 • odwołania.
 • Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję bez wynagrodzenia.

Zarząd

 • W skład zarządu wchodzi od jednej do pięciu osób.
 • Kadencja zarządu trwa trzy lata. Jeżeli w trakcie kadencji dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków zarządu. Ta sama osoba może sprawować funkcję w zarządzie przez więcej niż jedną kadencję.
 • Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatora (z zastrzeżeniem § 13 ust. 3), który jednocześnie wskazuje, który z członków zarządu ma pełnić funkcję Prezesa Zarządu, a także może wskazać osobę pełniącą funkcję Wiceprezesa Zarządu. Fundator może zostać członkiem zarządu składając w tym przedmiocie stosowne oświadczenie woli, chyba że zrzekł się swoich kompetencji w trybie § 13 ust. 3.
 • Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy, które nie są zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
 • uchwalanie programów działania Fundacji,
 • zarządzanie majątkiem Fundacji,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowania Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagród dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej,
 • tworzenie oddziałów Fundacji i innych jej organizacyjnych jednostek,
 • powoływanie i odwoływanie dyrektora biura Fundacji oraz innych osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji.
 • Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, może powołać jednostki terenowe Fundacji (oddziały).
 • Wynagrodzenie członków zarządu za sprawowanie funkcji określa Fundator, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3.
 • Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.
 • Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu lub też w trybie obiegowym, jeśli wszyscy członkowie Zarządu wyrazili zgodę na procedowanie w tym trybie.
 • Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest jednoosobowe działanie Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji lub też dwuosobowe działanie pozostałych członków zarządu Fundacji.
 • Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. Śmierci,
  2. złożenia rezygnacji na ręce Fundatora (lub Rady Fundacji, w przypadku Fundatora będącego członkiem zarządu),
  3. odwołania,
  4. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Fundator

 1. Fundator pełni swoją funkcję dożywotnio, z zastrzeżeniem możliwości zrzeczenia się zastrzeżonych dla niego w Statucie kompetencji, zgodnie z § 13.
 2. Do wyłącznej kompetencji Fundatora, z zastrzeżeniem § 13, należą:
  1. powoływanie i odwoływanie członków zarządu, wraz z określeniem ich funkcji w zarządzie,
  2. powoływanie pierwszego składu Rady Fundacji, a także powoływanie Rady Fundacji w sytuacjach, gdy ta nie jest zdolna do dokonania wyboru nowego składu Rady, z uwagi na braki w składzie osobowym,
  3. określanie wynagrodzenia członków zarządu Fundacji,
  4. udzielanie absolutorium członkom Rady Fundacji oraz członkom Zarządu Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji w sprawie zmian Statutu,
  6. podjęcie uchwały o połączeniu lub likwidacji Fundacji
  7. inne sprawy zastrzeżone w Statucie.
 3. Fundator podejmuje swoje decyzje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na ręce Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji.

Majątek Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatora w kwocie 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych).
 2. Majątek fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte w toku jej działalności.
 3. Dochodami Fundacji są w szczególności:
 4. świadczenia Fundatora;
 5. darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych;
 6. odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe;
 7. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;
 8. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
 9. wpływy z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego;
 10. wpływy z działalności gospodarczej (jeśli podjęto decyzję o jej rozpoczęciu).
 11. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
 12. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 13. Majątek Fundacji nie może być przeznaczany na:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywanie na rzecz członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 14. wykorzystywanie na rzecz członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Prowadzenie działalności statutowej

  1. Fundacja może prowadzić działania określone w § 2 ust. 4 zarówno jako nieodpłatną jak i odpłatną pożytku publicznego zgodną z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  2. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego realizowane jest z uwzględnieniem rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu, umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
  3. Przychód ze statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
  4. Wynagrodzenie z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego danego rodzaju, nie mogą być wyższe od tego, co wynika z kosztów tej działalności.
  5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego nie może przekraczać trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Określając wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w zd. 1 bierze się pod uwagę okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – okres tego zatrudnienia.

Działalność gospodarcza

  1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
  2. Podjęcie działalności gospodarczej przez Fundację wymaga zmiany Statutu.

Zmiana statutu

  1. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
  2. Zmiany Statutu dokonuje Fundator, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3.

Połączenie z inną fundacją

  1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
  2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
  3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator, po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym decyzja Fundatora wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji, po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

Zakończenie działalności Fundacji

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
  2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.

Zrzeczenie się kompetencji i śmierć Fundatora

  1. Fundator ma prawo zrzec się na piśmie kompetencji zastrzeżonych dla niego w Statucie.
  2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składane jest wobec Zarządu oraz Rady Fundacji.
  3. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 lub śmierci Fundatora, całość kompetencji Fundatora zastrzeżonych w Statucie, przejmuje Rada Fundacji. Dla podejmowania uchwał w zakresie wykonywania kompetencji, o których mowa w zd. 1, które wcześniej zastrzeżone były dla Fundatora, wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Rady Fundacji.

Postanowienie końcowe

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Torunia.