REGULAMIN SERWISU GEEKWORK.PL

 

Postanowienia wstępne
 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów za pośrednictwem serwisu Geekwork.pl z oraz prawa i obowiązki stron wynikające z tychże umów.
 2. Warunki umów, o których mowa w ust. 1 mogą być regulowane również przez odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych szczegółowych kwestii, jak również informacje na stronach poszczególnych produktów i usług dostępnych w serwisie.
 3. Użyte w dalszej części niniejszego regulaminu pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:
 • Operator – Outspace sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-092) przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000710389, NIP: 9671404232, REGON: 369029510, kapitał zakładowy: 5.000 zł;
 • Klient – podmiot zawierający umowę z Operatorem za pośrednictwem Serwisu;
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Operatorem umowę, która nie jest związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera z Operatorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która jednak nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego; jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, postanowienia odnoszące się do Konsumenta, stosuje się również do Przedsiębiorcy-Konsumenta;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera z Operatorem umowę za pośrednictwem Serwisu;
 • Moduł Społecznościowy – Usługa Cyfrowa oferowana przez Operatora przy użyciu oprogramowania Circle.so, której główną funkcjonalnością jest zapewnianie możliwości interakcji między Użytkownikami; 
 • Moduł Zakupowy –  część Serwisu, której głównym zadaniem jest dokonywanie transakcji i zawieranie z Klientem umów dot. Produktów;
 • Produkty Fizyczne – rzeczy fizyczne oferowane odpłatnie przez Operatora za pośrednictwem Serwisu;
 • Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej oferowane za pośrednictwem Serwisu;
 • Usługa Cyfrowa – oferowana za pośrednictwem Serwisu usługa pozwalająca Klientowi na :
 • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 • wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi lub
 • inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 • Konto – usługa konta dostępowego umożliwiającego korzystanie z Modułu Społecznościowego;
 • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.geekwork.pl oraz Moduł Zakupowy i Moduł Społecznościowy;
 • Produkt – Produkt Fizyczny, Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa oferowane za pośrednictwem Serwisu;
 • Strona – Operator lub Klient;
 • Użytkownicy – w zależności od kontekstu: inne niż Klient podmioty korzystające z Serwisu (lub wybranego Modułu, jeśli tak wskazano) lub Klient oraz inne podmioty korzystające z Serwisu (lub wybranego Modułu, jeśli tak wskazano).
 1. Kontakt:
 • Outspace sp. z o.o., Ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz
 • adres e-mail: hej@geekwork.pl
 • telefon: 505 766 011
 1. Operator będzie komunikował się z Klientami za pośrednictwem:
 • Poczty elektronicznej,
 • Komunikatów w Serwisie,
 • Połączeń telefonicznych,
 • Mediów społecznościowych.

 

 Zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu – zasady ogólne
 

 1. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną (osoba prawna lub tzw. ułomna osoba prawna).
 2. W przypadku osób fizycznych, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, możliwe jest zawarcie umowy za pośrednictwem Serwisu wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego.
 3. Jeżeli Klientem jest jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, umowę w jej imieniu za pośrednictwem Serwisu może zawrzeć osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie ustawy, lub taka, której udzielono do tego pełnomocnictwa.
 4. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do uprawnienia do reprezentacji osoby działającej za Klienta lub zdolności Klienta do zawarcia umowy, Operator może zażądać udokumentowania umocowania do reprezentowania Klienta lub udokumentowania zgody opiekuna prawnego.

 

Charakter Serwisu i jej części składowe; Konta

 1. Serwis składa się z trzech części:
 • Modułu Zakupowego,
 • Modułu Społecznościowego.
 1. Dostęp do Modułu Społecznościowego następuje za pośrednictwem odrębnego Konta. Dostęp bez Konta do tych usług jest niemożliwy.

 

Zasady bezpieczeństwa

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, takimi jak próba podszycia się pod Operatora przez inne osoby i wyłudzenia w ten sposób od Klienta danych lub pieniędzy lub próba bezprawnego przechwycenia komunikacji pomiędzy Stronami. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, o których mowa wcześniej, Usługodawca stosuje różne zabezpieczenia, w tym w szczególności certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy Stronami (czyli uniemożliwia jej „odczytanie” przez innych użytkowników Internetu), a także pozwala Klientowi zweryfikować, czy strona którą odwiedzają na pewno jest stroną Serwisu. Klientom zaleca się podjęcie kroków zwiększających bezpieczeństwo, a w szczególności:
 • każdorazowe, uważne weryfikowanie czy strona na której się znajdują, na pewno jest Serwisem (w szczególności, czy nie ma literówek w adresie oraz czy znajduje się przy nim symbol zielonej kłódki),
 • korzystanie z Serwisu wyłącznie na urządzeniach komputerowych zabezpieczonych programem antywirusowym oraz firwallem,
 • unikanie korzystania z publicznych, niezabezpieczonych hasłem sieci Wifi.
 1. Klient, jeśli posiada Konto w Serwisie, zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy danych służących do logowania się na nie.Klientowi zabrania się dostarczania do Serwisu treści bezprawnych oraz podejmowania działań destabilizujących jego działanie lub utrudniające korzystanie z Serwisu innym Klientom. W przypadku naruszenia tego zakazu, Operator może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu.

 

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu (smartfon, tablet, komputer) wyposażonego w stabilny dostęp do Internetu oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługująca skrypty JavaScript oraz tzw. ciasteczka. Z uwagi na wymóg posiadania Kont, Klient zobowiązany jest posiadać aktywne konto poczty e-mail.
 2. Niektóre części Serwisu lub korzystanie z niektórych Produktów, może wymagać spełnienia dodatkowych wymagań technicznych:
 • W przypadku korzystania z Modułu Społecznościowego na urządzeniach mobilnych, urządzenie powinno być wyposażone w system operacyjny iOS w wersji 15.0 lub wyższej bądź Android w wersji 5.0 lub wyższej;
 • W przypadku tych elementów Serwisu, które zakładają konieczność interakcji na żywo w formie audio lub wideo (np. konsultacje w ramach Mentoringu) , konieczne jest posiadanie urządzenia wyposażonego w kamerę internetową i mikrofon;
 • W przypadku Produktów zawierających e-booki, konieczne jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki plików PDF.

 

Usługa Newslettera

 1. Operator  udostępnia usługę newslettera polegającą na przesyłaniu informacji handlowych dotyczących oferty Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Warunkiem otrzymywania newslettera jest wyrażenie odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Klienta.
 3. Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail Operatora lub kliknięcie w link rezygnacyjny znajdujący się w wiadomościach wysyłanych w ramach newslettera.

 

Płatności – zasady ogólne

 1. Jeżeli Operator wyraźnie nie wskazał inaczej, Produkty oferowane są odpłatnie, a płatność dokonywana jest z góry i warunkuje rozpoczęcie świadczenia przez Operatora, zaś w przypadku płatności cyklicznych, musi dojść do skutecznego pobrania płatności w momencie poprzedzającym rozpoczęcie nowego okresu rozliczeniowego.
 2. Operator udostępnia płatność za pośrednictwem tzw. płatności internetowych przy wykorzystaniu usługi:
 • Stripe (dostarczanej przez Stripe Inc 354 Oyster Point Boulevard, San Francisco, California, 94103);
 • tPay (dostarczanej przez Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań);
 • PayU, (dostarczanej przez dostarczanej przez PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań);
 • PayPal (dostarczanej przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu). 
 1. Na życzenie Klienta Operator wystawi fakturę VAT. W tym celu Klient jest zobowiązany przekazać Operatorowi wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z przepisami prawa podatkowego — poprzez wskazanie ich mailowo.
 2. Faktury będą przekazywane elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Subskrypcja

 1. Zakup dostępu do Modułu Społecznościowego lub Produktów zawierających ten dostęp możliwa jest wyłącznie w modelu subskrypcyjnym, z możliwością wyboru przez Klienta okresu rozliczeniowego spośród zdefiniowanych przez Operatora.
 2. W modelu subskrypcyjnym, płatność następuje metodą cyklicznego obciążenia karty płatniczej, gdzie Klient wyraża zgodę̨ na cykliczne pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej należności za dany okres rozliczeniowy. 
 3. W przypadku płatności poprzez cykliczne obciążenie karty płatniczej, pobranie pierwszej płatności następuje w chwili zakupu subskrypcji, a następnie w chwili zakończenia okresu rozliczeniowego. W przypadku braku możliwości pobrania pełnej płatności (w szczególności ze względu na brak wystarczających środków), Operator wstrzymuje dostęp, a następnie co najmniej trzykrotnie ponawia próbę pobrania płatności. W przypadku bezskuteczności tych prób, Operator ma prawo do wyłączenia subskrypcji.
 4. Do czasu pobrania płatności zgodnie z ust. 3, Klient ma prawo do wyłączenia Subskrypcji.
 5. W przypadku, gdy Operator wyraźnie ogłosił taką akcję promocyjną Klient, który pierwszy raz dokonuje zakupu dostępu do Modułu Społecznościowego (oraz spełnia ewentualne inne warunki dla zakwalifikowania do akcji promocyjnej), korzysta z okresu testowego, który polega na możliwości przetestowania Modułu Społeczność przez określoną przez Operatora liczbę dni bezpłatnie lub w promocyjnej cenie oraz dokonania w tym okresie rezygnacji z dalszej subskrypcji (lub przez większą ilość dni, jeśli w danym okresie obowiązuje oferta promocyjna ogłoszona przez Operatora). W przypadku braku rezygnacji, dochodzi do pobrania płatności zgodnie z wybranym okresem rozliczeniowym.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu, nie uchybiają postanowieniom dot. prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

Zasady dotyczące Produktów Fizycznych

 1. Produkty fizyczne dostarczane są w terminie  do 10 dni od dokonania zamówienia i jego całkowitego opłacenia.
 2. Operator oferuje dostawę Produktów Fizycznych za pośrednictwem kuriera lub Paczkomatu Inpost.
 3. Dostawa ograniczona jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zasady dotyczące Mentoringu

 1. Usługa Mentoringu jest Produktem zawierającym w sobie dostęp do Modułu Społecznościowego, wraz z jego specjalną częścią, dedykowaną wyłącznie Użytkownikom Usługi Mentoringu oraz określone Treści Cyfrowe. Charakterystyczną cechą Usługi Mentoringu jest podążanie przez Klienta ścieżką zdobywania kompetencji ustaloną przez udostępniony kurs online, wspomagany cyklicznymi spotkaniami grupowymi i indywidualnymi, w celu osiągnięcia założonych rezultatów zawodowych lub biznesowych objętych tematyką, która poruszana jest w ramach Usługi.
 2. W ramach Usługi Mentoringu odbywają się grupowe spotkania on-line w Module Społecznościowym przeznaczone dla Użytkowników Usługi Mentoringu, a także spotkania indywidualne (on-line) pomiędzy Klientem a wyznaczonym przez Organizatora Mentorem, w zdefiniowanej ilości. Spotkania grupowe odbywają się w czasie określonym przez Organizatora, zakomunikowanym wcześniej Użytkownikom, a spotkania indywidualne – w czasie uzgodnionym między Stronami. Brak uczestnictwa w spotkaniach grupowych oraz indywidualnych (w tym w postaci braku inicjatywy w zakresie ustalenia terminu spotkania lub niemożności ustalenia terminu spotkania, pomimo kilku zaproponowanych terminów), nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Operatora.
 3. Operator może oferować Klientowi nieodpłatne przedłużenie Usługi Mentoringu, w przypadku nieosiągnięcia przez niego założonych i zakomunikowanych Operatorowi celów zawodowych lub biznesowych objętych tematyką Usługi Mentoringu przez 12 tygodni, przy jednoczesnym możliwym do wykazania realizowaniu wszystkich założeń Usługi Mentoringu.

 

Zasady dotyczące Konkursów

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do ogłaszanych przez Operatora za pośrednictwem Modułu Społeczność konkursów, w zakresie nieuregulowanym przez ogłoszenie o konkursie, z którego treści wynika, że adresowany jest wyłącznie do Użytkowników Modułu Społeczność. Przez konkurs należy rozumieć akcję o określonych ramach czasowych, polegającą na rywalizacji między Użytkownikami.
 2. W konkursach mogą brać udział wyłącznie Użytkownicy mający w momencie zgłoszenia pracy konkursowej oraz w momencie ogłoszenia wyników aktywny i w pełni opłacony dostęp do Modułu Społeczność. Operator może określać dodatkowe kryteria, które muszą spełniać uczestnicy danego konkursu.
 3. Ogłoszenia o konkursie dokonuje Operator lub jego upoważniony przedstawiciel.
 4. Użytkownik nieprzestrzegający zasad Konkursu określonych w ogłoszeniu lub niniejszym paragrafie, podlega wykluczeniu z konkursu, o czym jest informowany w drodze wiadomości prywatnej.
 5. Praca konkursowa może polegać w szczególności na wytworzeniu określonej treści kreatywnej bądź na osiągnięciu określonych rezultatów w prowadzonej przez siebie działalności lub w aktywności w Module Społeczność.   W przypadku, gdyby ogłoszenie o konkursie nie stanowiło inaczej, kryteriami oceny prac konkursowych są zgodność z tematyką konkursu, oryginalność oraz kreatywność.
 6. Jeżeli ogłoszenie o Konkursie nie stanowi inaczej, wyniki Konkursu ogłaszane są poprzez publikację wyników w Module Społeczność. Ponadto Organizator kontaktuje się indywidualnie z nagrodzonymi Uczestnikami za pośrednictwem komunikatora w Module Społeczność, mailowo lub telefonicznie.
 7. W przypadku ogłoszenia wyników Konkursu publikacji podlega imię i nazwisko nagrodzonego Użytkownika oraz jego nick.
 8. Nagrodzony jest zobowiązany do podania Operatorowi wszelkich danych (oraz na żądanie Organizatora – udokumentowania ich), niezbędnych do wydania nagrody, weryfikacji spełnienia wymogów konkursowych oraz dla prawidłowego odprowadzenia należnego podatku lub udokumentowania prawa do zwolnienia z podatku, sporządzenia związanej z tym dokumentacji podatkowej i złożenia niezbędnych deklaracji. Odmowa podania takich danych (lub udokumentowania ich) lub nie podanie ich w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Operatora, uzasadnia odmowę wydania nagrody i jej przepadek, bez przydzielania innemu Użytkownikowi.
 9. Do prac konkursowych zwycięskich lub wyróżnionych, Operator nabywa majątkowe prawa autorskie na polach eksploatacji określonych w § 12 ust. 8

 

Zasady zamieszczania treści przez Klientów w ramach Modułu Społecznościowego

 1. Klient korzystający z Modułu Społecznościowego ma prawo umieszczenia w nim treści zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Przez treści rozumie się zarówno nowe wątki, jak i komentarze do istniejących wątków, a także wiadomości w ramach wewnętrznego systemu wymiany wiadomości.
 2. Treści umieszczane w Module Społeczność powinny:
 • być sformułowane w języku polskim,
 • być zgodne swoją tematyką z tematyką dopuszczoną w Module Społeczność, oraz być umieszczone w prawidłowej kategorii.
 1. Zakazane jest umieszczanie treści, które:
 • Zawierają argumenty ad personam względem innych Użytkowników,
 • Zawierają wulgaryzmy,
 • Naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, a w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa ochronne na znaki towarowe,
 • Naruszają dobra osobiste osób trzecich, w tym w szczególności prawo do wizerunku, dobrego imienia oraz czci osobistej,
 • stanowią reklamę lub promocję, poza zakresem wyraźnie dopuszczonym przez Operatora (zakazane są w szczególności promowanie systemów marketingu wielopoziomowego, inwestycji w kryptowaluty bądź rynek forex),
 • powielają poruszane wcześniej przez Użytkowników lub Klienta tematy,
 • stanowią promocję zbiórek pieniędzy, poza zakresem wyraźnie dopuszczonym przez Operatora,
 • mają charakter znieważenia, dyskryminacji lub nawoływania do nienawiści ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną,
 • w inny sposób są niezgodne z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego lub prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Każdy Użytkownik ma prawo do zgłaszania treści, które jego zdaniem naruszają Regulamin.
 2. Operator ma prawo do moderowania treści naruszających Regulamin na podstawie zgłoszeń innych Użytkowników lub z własnej inicjatywy. W ramach moderacji może usuwać lub zawieszać widoczność wpisów stanowiących naruszenie Regulaminu, a także usuwać części wpisów, które naruszają Regulamin. Użytkownik ma prawo do odwołania od decyzji Operatora. Do takich odwołań stosuje się odpowiednio postanowienia § 18 dot. reklamacji.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, Operatorowi nie przysługuje prawo do wykorzystywania treści umieszczonych w Module Społecznościowego przez Klienta, za wyjątkiem treści, które: 
 • są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią Cyfrową lub Usługą Cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
 • dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
 • zostały połączone przez Operatora z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
 • zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 1. Na żądanie Konsumenta Operator udostępni takiemu Klientowi, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Modułu Społecznościowego. 
 2. Klient udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na czas nieokreślony do wszystkich treści umieszczanych przez niego w Serwisie, na wszystkich znanych w chwili ich ustalenia polach eksploatacji, a w szczególności następujących stosowania, wykorzystywania, wprowadzania go do obrotu, druku, sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, najmu, wyświetlania, używania, przechowywania, przystosowania, modyfikowania, zmieniania, tłumaczenia, rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, optymalizowania, publicznego wystawiania i udostępniania, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania, udostępniania w sieci internetowej, telewizji cyfrowej, instalacji, zapisu na dowolnym nośniku, zapisywania i kopiowania przez sprzęt cyfrowy i analogowy, przetwarzania, reprodukcji, użycia w znaku towarowym, wprowadzania do pamięci komputera lub sieci komputerowej, rozpowszechniania ich fragmentów, użycia w reklamie Operatora, jak i osób trzecich, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, emisję na zamówienie, zwielokrotnianie go na płytach CD, DVD, blue-ray, pamięciach masowych komputera, pamięciach flash.
 3. Klient gwarantuje Operatorowi, że umieszczone przez niego treści w Module Społecznościowym, nie naruszają praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich, innych praw własności intelektualnej, praw do wizerunku, dóbr osobistych). W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba zwróciła się do Operatora z roszczeniami na skutek treści umieszczonej przez Klienta, Klient udzieli Operatorowi niezbędnej pomocy w obronie przed takimi roszczeniami, a w przypadku gdyby okazały się one zasadne i spowodowały szkodę po stronie Operatora – Klient zobowiązany jest do jej naprawienia.

 

Własność intelektualna Operatora i innych Użytkowników

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Operatora lub podmiotów trzecich i podlega ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu oraz z materiałów udostępnianych przez innych Klientów możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.

 

Czas trwania dostępu do Produktów; rozwiązywanie umów

 1. Dostęp do Treści Cyfrowych w postaci plików PDF ma charakter bezterminowy.
 2. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu  na czas określony nie mogą być wypowiedziane przed terminem obowiązywania, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Regulaminie lub wynikającym z przepisów prawa.
 3. W przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony, oparte są o Subskrypcję. W odniesieniu do tych umów, ich wypowiedzenia można dokonać poprzez stosowną dyspozycję w ustawieniach Konta, w każdym momencie przed terminem pobrania kolejnej płatności.
 4. Ponadto Operator może wypowiedzieć umowę Klientowi z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. Do ważnych przyczyn należą:
 • istotna zmiana warunków lub utrata możliwości prowadzenia działalności Serwisu na skutek zmian prawnych lub wydania orzeczeń sądowych bądź decyzji administracyjnych;
 • utraty przez Operatora możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych pozwalających na wykonywanie Umowy;
 • zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Operatora;
 • zamknięcia Serwisu.
 1. Operator może wypowiedzieć Klientowi umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Klient w dalszym ciągu narusza postanowienia Regulaminu w taki sam lub podobny sposób, pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania i usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem dodatkowego 7-dniowego terminu.

 

Zmiana treści Usług Cyfrowych

 1. Operator może dokonywać zmian w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych w trakcie trwania umowy (oprócz treści dostarczanych w sposób jednorazowy). Usługi Cyfrowe lub Treści zakupione przez Konsumenta mogą być zmieniane z zachowaniem następujących wymogów:
 • Zmiana dokonywana jest z uzasadnionych przyczyn (w szczególności: usuwanie usterek, dostosowywanie Usług lub Treści Cyfrowych do potrzeb Użytkowników lub do zmian prawnych oraz decyzji właściwych sądów i organów);
 • Zmiana nie będzie wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta;
 • Klient otrzyma informację o zmianie w zrozumiałej formie.
 1. Jeśli zmiana w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na korzystanie z nich przez Konsumenta, Operator jest zobowiązany poinformować go o tym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni. Informacja zawiera opis i termin wprowadzenia zmiany, a także uprawnienia Klienta z tym związane.
 2. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie powyższym, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany (lub od dnia udzielenia informacji – jeśli nastąpiła później niż zmiana). Jeśli Operator zapewnia prawo do zachowania Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych zgodnych z pierwotną umową – prawo takie nie przysługuje.

 

Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator ponosi przewidzianą prawem odpowiedzialność za jakość Produktów. Zobowiązany jest dostarczyć Produkty zgodne z umową.
 2. W przypadku Produktów Fizycznych, jeśli są one niezgodne z umową, Konsument może żądać naprawy lub wymiany. Ponadto Konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy w prawem przewidzianych przypadkach (w szczególności, gdy Operator nie doprowadził Produktu do zgodności z umową pomimo wcześniejszego żądania, niezgodność pojawia się pomimo jej usunięcia lub wada jest tego rodzaju, że uzasadnia odstąpienie od umowy lub żądanie obniżenia ceny bez wcześniejszej naprawy lub wymiany). Taka odpowiedzialność trwa przez okres dwóch lat.
 3. Jeśli Operator dostarczy wadliwą Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową, Klient może żądać doprowadzenia jej do zgodności z umową. Klient może odstąpić od umowy (czyli zrezygnować z zakupu i żądać zwrotu pieniędzy) lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (przede wszystkim w sytuacji, w której Operator odmówił doprowadzenia takiego Produktu do zgodności z umową, lub nie zrobił tego w rozsądnym czasie, pomimo wcześniejszego żądania, albo też gdy istotność wady uzasadnia brak wcześniejszego żądania doprowadzenia do zgodności z umową).
 4. W przypadku Przedsiębiorców innych niż Przedsiębiorcy-Konsumenci, prawna odpowiedzialność za Produkty jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • osiągnięcie przez Klienta oczekiwanych przez niego rezultatów korzystania z Produktów (w szczególności określonych rezultatów zawodowych lub biznesowych),
 • za działania innych Użytkowników (z zachowaniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
 • skutki korzystania z Serwisu lub Produktów z naruszeniem Regulaminu oraz przepisów prawa
 • skutki siły wyższej.

 

Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem Platformy, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
 2. Odstąpienie od Umowy możliwe jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, lub w przypadku Produktów Fizycznych – w terminie 14 dni od dnia objęcia takiego produktu w posiadanie przez Klienta lub inną wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
 3. Odstąpienie od umowy możliwe jest za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w § 1 ust. 4. Dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest dostarczanie Treści Cyfrowych nie dostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Operator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Operator przekazał mu stosowne potwierdzenie.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa zawarta między Klientem a Operatorem poczytywana jest za niezawartą. Z zastrzeżeniem ust. 6 Operator zobowiązany jest do zwrotu wszelkich dokonanych przez Konsumenta płatności, a Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu Fizycznego (na własny koszt), a w przypadku Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej jest zobowiązany zaprzestać korzystania z nich lub udostępniania ich osobom trzecim.
 6. W przypadku Usługi Cyfrowej, gdy Konsument poinformowany o prawie odstąpienia od Umowy zażądał rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, a następnie odstąpił od umowy, ponosi on koszty świadczenia tej usługi do czasu odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

 

Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazane w § 1 ust. 4.
 2. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższym niż dodatkowe 14-dni.
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

 

Rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 2. W wypadku zaistnienia sporu między Klientem a Operatorem, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
 • z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową; 
 • ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. 
 1. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Operatorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Zasady umieszczania opinii

 1. Operator nie udostępnia odrębnej funkcji dodawania opinii na temat Serwisu lub Produktów, jednak może zamieszczać w Serwisie opinie nadesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów lub w mediach społecznościowych.
 2. Operator przed zamieszczeniem opinii w Serwisie każdorazowo podejmuje uzasadnione działania w celu weryfikacji, czy opinia pochodzi od osoby, która zakupiła Produkt, który opisuje. Może to obejmować w szczególności zestawienie ujawnionych danych osoby, która jest autorem opinii (np. adresu e-mail z którego pisze) z danymi nt. dokonanych zakupów lub kontakt z taką osobą, w celu uzyskania takich danych.
 3. Operator podejmuje decyzję o publikacji lub braku publikacji danej opinii, według swobodnego uznania.

 

Zmiany Regulaminu

 1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w przypadku, gdy:
 • zaistnieje siła wyższa,
 • nastąpi zmiana odpowiednich przepisów prawa lub zostaną wydane stosowne orzeczenia sądowe bądź decyzje administracyjne,
 • zaistnieją istotne zmiany w działalności Operatora o charakterze biznesowym, w tym np. zmiany w ofercie lub w umowach z podmiotami trzecimi,
 • w praktyce funkcjonowania Usługodawcy dostrzeżone zostaną postanowienia Regulaminu budzące wątpliwości interpretacyjne lub praktyki prowadzące do sprzecznego z zasadami współżycia społecznego nadużywania uprawnień przez Klientów, niezgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.
 1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie w Serwisie jego nowego brzmienia oraz powiadomienia wszystkich Klientów, którzy mają w Serwisie konto. Po 15 dniach od takiego powiadomienia, wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać.
 2. Klienci posiadający konto, którzy nie wyrażają zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązani są do usunięcia Konta. W przeciwnym razie nowa treść Regulaminu jest dla nich wiążąca.
 3. Zmiana Regulaminu nie obowiązuje, w zakresie w jakim miałaby pogorszyć sytuację Klientów w stosunku do już zawartych umów.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, bądź dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 2, stosuje się prawo polskie