POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU GEEKWORK.PL

Nie chcemy iść do więzienia więc informujemy! Twoje dane są z nami bezpieczne!

Prosimy o zapoznanie się z poniższym zestawem informacji na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych związanych z korzystaniem z serwisu geekwork.pl, których udzielenie wymagane jest przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO oraz art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 Postanowienia wstępne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OUTSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000710389, posiadająca numer NIP: 9671404232, numer REGON: 369029510, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł.
 2. Poza adresem wskazanym w ust. 1, z administratorem mogą się Państwo kontaktować również za pośrednictwem adresu e-mail: hej@geekwork.pl.

Cele przetwarzania i okres przechowywania

 1. Jeśli dokonują u nas Państwo zakupu lub zakładają konto, Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zawartej z Państwem umowy (podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego (np. w celu gromadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa podatkowego oraz dokonywania rozliczeń w zakresie podatków i opłat) (podstawą prawną przetwarzania jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia i obrony w zakresie wzajemnych roszczeń, prowadzenia wewnętrznej sprawozdawczości i administracji, a także marketingu usług własnych (podstawą prawną przetwarzania jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia wykonywania umowy oraz przez okres niezbędny do przedawnienia wszelkich wzajemnych roszczeń cywilnoprawnych oraz zobowiązań podatkowych (zazwyczaj będzie to okres pięciu lat od chwili zakończenia roku, w którym umowa ustała lub została wykonana).
 2. Jeżeli wyrazili Państwo za pośrednictwem naszego strony zgodę na wysyłkę informacji handlowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na wykorzystywanie plików cookies w celach marketingowych, reklamowych oraz analitycznych (gdy wiąże się to z przetwarzaniem danych osobowych), Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia marketingu usług własnych w sposób stosowny do wyrażonej zgody (podstawą prawną będzie tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania tych zgód lub złożenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 
 3. Jeżeli kontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, a nie zachodzi żaden inny przypadek, o którym mowa powyżej, Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na to zapytanie (podstawą prawną będzie tu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przechowywane najpóźniej do zakończenia roku następującego po roku, w którym nastąpiło zakończenie korespondencji.
 4. Jeżeli są Państwo użytkownikami naszego serwisu, nawet niedokonującymi zakupów, Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia możliwości administrowania naszym portalem, a także wykrywania nieautoryzowanych dostępów i ochrony przed nimi. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Będą to automatycznie zbierane dane między innymi nt. adresu IP Państwa komputera, odwiedzanych podstron, czasu uzyskania dostępu, typie przeglądarki, ewentualnych błędach transmisji, adresu poprzednio odwiedzanej strony (jeśli wejście nastąpiło przez odnośnik). Dane te przeważnie nie pozwalają na identyfikację Państwa jako konkretnych osób, choć w świetle RODO mogą być traktowane jako dane osobowe. Przechowywane są one bezterminowo.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych i ich poprawiania,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem),
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (lub innej zgody, do której zastosowanie znajdują przepisy RODO – np. na marketing telefoniczny, otrzymywanie informacji handlowej lub stosowanie plików cookies) w każdej chwili.
 1. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom osób i podmiotów:
 • osobom u nas zatrudnionym oraz naszym podwykonawcom,
 • podmiotom świadczącym usługi hostingu naszego serwisu,
 • dostawcom narzędzi informatycznych, wykorzystywanych przez nas bezpośrednio do świadczenia usług (przede wszystkim Circle.so), opisanym szczegółowo w § 7,
 • dostawcom narzędzi marketingowych, analitycznych i społecznościowych opisanych w § 7,
 1. dostawcom narzędzi służących do masowego wysyłania wiadomości e-mail (w szczególności GetResponse, dostarczanej przez GetResponse S.A. Grunwaldzka 413 (NEON) 80-309 Gdańsk, Polska +48 58 668 31 30 EU VAT ID: 9581468984),
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, marketingowe oraz doradcze,
 1. bankom oraz operatorom usług płatniczych w szczególności Stripe (dostarczanej przez Stripe Inc 354 Oyster Point Boulevard, San Francisco, California, 94103), tPay (dostarczanej przez Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań) oraz PayU, (dostarczanej przez dostarczanej przez PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), a także PayPal (dostarczanej przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu).
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w związku z tym, że operatorzy niektórych z wykorzystywanych przez nas narzędzi informatycznych mogą mieć tamże siedzibę, lub tam może znajdować się ich infrastruktura techniczna. Każdorazowo dzieje się to jednak na podstawie instrumentów prawnych zapewniających odpowiedni poziom ochrony, w szczególności standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora.

Profilowanie

 1. Profilowanie oznacza automatyczne wyciąganie wniosków ze znanych cech użytkownika, na temat jego prognozowanych zachowań. Jako przykład można tu podać sytuację, w której na podstawie czasu spędzonego przez użytkownika w portalu, algorytm wyciąga wniosek, że jest to użytkownik, który z większym prawdopodobieństwem kupi coś w Serwisie, w związku z czym decyduje o wyświetlaniu mu reklamy w zewnętrznym serwisie. Narzędzia marketingowe, z których korzystamy, a których opis znajduje się w ostatniej części niniejszej polityki, takiego profilowania dokonują. Profilowanie z jakiego korzystamy nie wywołuje dla Państwa poważniejszych skutków, aniżeli to, czy wyświetli się Państwu określona reklama bądź komunikat, czy nie.

Dobrowolność podania danych

 1. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe, które sami nam Państwo podali, ich podanie jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do realizacji celu, w jakim przetwarzane są dane osobowe (np. zawarcia umowy).

Pliki cookies – informacje ogólne

 1. Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Zasadniczo używanie plików cookies nie prowadzi do zidentyfikowania Państwa przez nas jako konkretnej osoby.
 2. Pliki cookies, które są niezbędne dla funkcjonowania portalu, zapisywane są automatycznie. W odniesieniu do innego rodzaju plików cookies, wymagane jest wyrażenie przez Państwa zgody. Używamy następujących rodzajów plików cookies:
 • niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
 • społecznościowe – umożliwiające korzystanie z niektórych funkcji zewnętrznych serwisów społecznościowych w naszym portalu,
 • analityczne – pozwalają nam zbierać dane statystyczne nt. zachowań, użytkowników m.in. mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie portalu,
 • reklamowe – pozwalają nam na wyświetlanie spersonalizowanych reklam w innych serwisach oraz mierzyć ich skuteczność.
 1. W portalu wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo ze portalu.
 2. Zarządzanie plikami cookies odbywa się poprzez udostępnione w portalu narzędzie, które wyświetla się automatycznie podczas pierwszej wizyty w portalu, w ramach którego mogą Państwo wyrazić zgodę na używanie poszczególnych kategorii plików cookies. 
 3. Mają Państwo również możliwość dokonywania ustawień dot. plików cookies również za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Więcej informacji mogą Państwo odnaleźć na stronach operatorów poszczególnych przeglądarek:

 Zewnętrzne narzędzia wykorzystujące cookies

 1. Korzystamy z używającego plików cookies systemu Google Analytics. Jest to narzędzie analityczne dostarczane przez Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland) – odniesieniu do użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku osób spoza EOG przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), które automatycznie gromadzi dane na temat miejsc Internetu z których użytkownicy trafili do serwisu, sposobu korzystania przez użytkowników z nich i tworzenie statystyk, które pomagają nam zoptymalizować budowę portalu oraz ulepszać jego promocję. Google Analytics posiada również funkcje reklamowe, pozwalające na gromadzenie danych do tzw. remarketingu, czyli wyświetlania Państwu naszych reklam w innych miejscach Internetu, z uwagi na odwiedzenie naszej strony. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych mogą Państwo przeczytać pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245, zaś pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl odnajdą Państwo narzędzie służące blokowaniu używania Google Analytics wobec Państwa.
 2. Używamy narzędzia Meta Custom Audiences, którego częścią jest tzw. Pixel, czyli kod śledzący zainstalowany na naszej stronie. Narzędzie dostarczane jest przez firmy z grupy Meta (czyli przede wszystkim Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA oraz Meta Platforms Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia), które automatycznie gromadzi dane na temat korzystania przez użytkowników z portalu, w celu kierowania do nich przez nas spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook oraz Instagram (tj. opartych o analizę ich zachowań). Z narzędzia Pixel portal korzysta aby wyświetlać reklamy tym użytkownikom portalu Facebook oraz Instagram (a także w innych serwisach uczestniczących w sieci reklamowej Facebook Audience Network), którzy wyrazili zainteresowanie naszym portalem (w ramach tzw. remarketingu) lub wykazują cechy mogące wskazywać na potencjalne zainteresowanie portalem (np. określone zainteresowania). Za pomocą narzędzia tworzymy też tzw. grupy odbiorców podobnych (osoby, które wykazują statystycznie podobne cechy do naszych dotychczasowych odbiorców lub użytkowników portalu), którym wyświetlamy nasze reklamy. Narzędzie pozwala również mierzyć skuteczność reklam umieszczanych na Facebooku. Facebook niezależnie od nas może również wykorzystywać opisane wyżej dane (np. o odwiedzeniu naszego portalu) dla własnych celów, a także przyporządkowywać Państwa dane nt. korzystania z portalu z wcześniej zebranymi danymi na Państwa temat. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, możesz zadecydować o niestosowaniu narzędzia w Państwa przypadku. Możliwe jest także zarządzanie ustawieniami prywatności w ramach Państwa profilu na Facebooku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych możesz przeczytać pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation  oraz https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 . Swoimi ustawieniami dotyczącymi reklam na Facebooku możesz zarządzać pod adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
 3. Korzystamy z TikTok Ads, systemu reklamowego o podobnej zasadzie działania jak Facebook Custom Audiences, co zostało opisane powyżej, z tym że powiązanego z portalem społecznościowym Tik Tok (nie zaś z Facebookiem i Instagramem). Narzędzie te dostarczają wspólnie TikTok Technology Limited (adres: 2 Cardiff Lane Grand Canal Dock, Dublin 2 DUBLIN, D02 E395 Ireland) oraz TikTok Information Technologies UK Limited (adres: 6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB, United Kingdom). Więcej informacji mogą Państwo znaleźć pod adresem https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl oraz https://www.tiktok.com/legal/tiktok-website-cookies-policy?lang=pl 
 4. Korzystamy z oprogramowania TidyCal, którego operatorem jest Sumo Group Ltd (adres siedziby: 32 Jessops Riverside Brightside Lane, Sheffield, England, S92RX.). Jest to oprogramowanie służące do umawiania spotkań online. TidyCal korzysta z plików cookies niezbędnych dla działania narzędzia oraz dla zapewnienia wygody korzystania z narzędzia, jak również w celach określonych przez operatora narzędzia, w tym także w celach marketingowych i analitycznych. Szczegółowe informacje na ten temat mogą Państwo znaleźć pod adresem https://tidycal.com/privacy-policy
 5. Korzystamy z oprogramowania o nazwie Circle dostarczane przez Circle, Inc. (adres siedziby: 228 Park Avenue South, Private Mailbox 52933, New York, NY 10003 USA. Jest to narzędzie, które umożliwia nam oferowanie Modułu Społeczność. Circle korzysta z plików cookies niezbędnych dla działania narzędzia oraz dla zapewnienia wygody korzystania z narzędzia, jak również w celach określonych przez operatora narzędzia, w tym także w celach marketingowych i analitycznych. Szczegółowe informacje na ten temat mogą Państwo znaleźć pod adresem https://app.circle.so/privacy oraz https://app.circle.so/cookie-policy

W serwisie mogą Państwo spotkać wstawione filmy z portalu Youtube, którego operatorem jest Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland) – odniesieniu do użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku osób spoza EOG przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Na skutek odtworzenia filmu, Youtube przy użyciu plików cookies otrzymuje informacje o tym, a jeśli są Państwo na swoje konto Google, to usługodawca może przyporządkować informację o tym, do innych zgromadzonych na Państwa temat danych, na co nie mamy wpływu. Jeśli chcą Państwo temu zapobiec, należy wylogować się z konta Google przed wizytą w Serwisie. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w Polityce Prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy